JavaScriptの演算子

算術演算子

演算子働き結果
+足すa = 5 + 5;10
-引くa = 5 - 5;0
*掛けるa = 5 * 5;25
/割るa = 5 / 5;1
%余りa = 5 % 5;0

複合代入演算子

演算子働き結果
+=足して代入a = 5; a += 5;10
-=引いて代入a = 5; a -= 5;0
*=掛けて代入a = 5; a *= 5;25
/=割って代入a = 5; a /= 5;1
%=余りを代入a = 5; a %= 5;0

インクリメント演算子とデクリメント演算子

演算子名称働き結果
++インクリメント演算子変数の値を1増やすa = 5; ++a;6
--デクリメント演算子変数の値を1減らすa = 5; a--;4

論理演算子

演算子働き結果
&&かつ(a >= 10)&&(a < 50)aは10以上かつ50未満
||または(a == 10)||(a ==50)aは10または50
!~ではない!(a == 10)aは10ではない